Gemi İnşa ve Bakım SanayiKKDİK Yönetmeliği kısaltmasının ifadesi “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması” dır. KKDIK Tüzüğü, Türkiye'deki AB uyum yasalarının bir parçası olarak Türk Sanayisi için AB REACH Tüzüğü ile uyumlu hale getirilmiştir. 2 Ağustos 2013 tarih ve 28726 sayılı Aktif Maddesiz Biyosidal Ürünler Tebliği yürürlüğe girmiştir. "Aktif Maddesiz Biyosidal Ürünler" Biyosidal Ürün Takip Sistemi ile Sağlık Bakanlığı'na bildirilmelidir. Güvenlik Bilgi Formu yazarının bir "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcı Sertifikası" olmalıdır. Türkiye'de kullanılacak Güvenlik Bilgi Formları, ancak sertifikalı kişiler tarafından hazırlandığı takdirde geçerlidir. Evet. Türk SDS Yönetmeliği mevcuttur. Türkiye'de satılan ürün ve maddelere ilişkin GBF'ler Türkçe olarak ve Türk GBF Yönetmeliğine göre sunulmalıdır. Yasal gerekliliklerinin yanı sıra kimyasal ürün veya maddenin riskleri hakkında bilgi vermek ve bu risklere karşı önlem almak için hazırlanmıştır. Biyosidal Ürünlerin internet üzerinden başvuruları için Sağlık Bakanlığı tarafından kullanılan Ürün Takip Sistemi. Biyosidal Ürün başvuruları öncelikle internet üzerinden Biyosidal Ürün Takip Sistemi kullanılarak yapılmaktadır. BUT olarak Biyosidal Ürün Takip Sisteminin Türkçe kısaltması kullanılmaktadır. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından Biyosidal Ürün analizleri yapmak üzere yetkilendirilen laboratuvarlara "Yetkili Laboratuvarlar" denir. Biyosidal Ürün analizleri sadece bu laboratuvarlarda yapılabilmektedir. Biyosidal Ürünün onaylanması ve analiz sürecine geçirilmesi için Bakanlıkça gerekli görülen temel analizler; fiziksel test, kimyasal analiz, kısa süreli stabilite çalışması, uzun süreli stabilite çalışması, açık ambalaj stabilite çalışması ve ürün için beyan edilen mikroorganizmalara karşı etkinlik testleri.